Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

SKGV

020-624 51 47||www.skgv-register.nl

Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers

De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) beheert het beroepsregister van geestelijk verzorgers.
Dit register heeft tot doel het professionele niveau van de beroepsgroep te waarborgen en maatschappelijke erkenning te stimuleren.

 

Geschiedenis skgv

Het beroep van geestelijk verzorger in de zorg heeft sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een aantal belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Van rectoren of ziekenhuispredikanten naar geïntegreerd werkende professionals, die hun professionele en levensbeschouwelijke competenties ontwikkelen en bijhouden; die geleerd hebben zich op het terrein van de markt-gestuurde zorg te legitimeren ten overstaan van andere beroepsbeoefenaren en die zich steeds beter weten te organiseren in diverse beroepsverenigingen. Veel geestelijk verzorgers werken tegenwoordig part time, zijn zeer verschillend opgeleid en hebben lang niet altijd een zending vanwege een levensbeschouwelijk genootschap.

De noodzaak van professionalisering en legitimatie enerzijds en de grote variëteit van de beroepsgroep anderzijds hebben de Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ) er toe aangezet om eind jaren negentig een begin te maken met de oprichting van een kwaliteitsregister. Dit register moest een belangrijk instrument worden voor geestelijk verzorgers, die zich aan de hand van heldere eisen op het punt van initiële opleiding, werkervaring en bijscholing kunnen bekwamen. Het register zou voor de beroepsgroep als geheel van belang zijn in het gesprek met zorgverzekeraars, instellingsdirecties en overheden over de plaats van de geestelijk verzorger in de zorginstelling. Voor zendende instanties zou het register evenzeer betekenis kunnen krijgen, omdat met behulp van het register hun gezondenen zich kunnen blijven bekwamen en kwalificeren. Voor instellingsdirecties en leidinggevenden zou het register een rol kunnen spelen bij de selectie van kandidaten voor de functie van geestelijk verzorger. Tenslotte zou het register van belang worden voor de aanbieders van opleidingen en bijscholingsactiviteiten, die immers door accreditatie van hun curricula en bijscholingsactiviteiten, voor studenten en reeds werkzame geestelijk verzorgers hun aanbod onder de aandacht kunnen brengen.

Na jaren van voorbereiding besloot de ledenvergadering van de VGVZ in 2007 om het register op te richten, aanvankelijk als een register voor haar eigen leden, maar met de uitdrukkelijke intentie om op termijn het register toegankelijk te maken voor collega’s uit andere verenigingen en werkterreinen: defensie, justitie, politie en jeugdzorg. Van 2007 tot 2011 is er hard gewerkt. Het register ontwikkelde zich tot een bruikbaar hulpmiddel voor alle belanghebbenden.

Naarmate het register groeide werd het duidelijk – vooral door reacties uit het totale veld van geestelijk verzorgers – dat ook zij die geen lid waren van de VGVZ zich zouden moeten kunnen laten registreren. Dat heeft er toe geleid dat de ledenvergadering van de VGVZ in het najaar van 2011 heeft besloten het register buiten de vereniging onder te brengen in een nieuw op te richten stichting. Daarmee kwam de weg vrij voor een overkoepelend register, dat de hele beroepsgroep bestrijkt: gezonden of niet-gezonden, vrijgevestigd of aan een instelling of organisatie verbonden, werkzaam in de zorg of op enig ander maatschappelijk terrein.

Het register staat ten dienste van de professionele ontwikkeling van de geestelijk verzorger. Gezamenlijk werken opleiders, beroepsbeoefenaren, zendende instanties en beroepsverenigingen aan de ontwikkeling en het behoud van de kwaliteit van de geestelijke verzorging, die in het register zichtbaar wordt gemaakt voor alle belanghebbenden. Daarmee tonen zij, dat zij hun verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van het beroep van geestelijk verzorger serieus nemen en bereid zijn daarvan verantwoording af te leggen aan de samenleving.

 

Missie
De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) beheert het beroepsregister van geestelijk verzorgers in Nederland en streeft naar:
a.    Het borgen van het deskundigheidsniveau van geestelijke verzorgers.
b.    Het toetsen van de kwaliteit van het opleidings- en cursusaanbod voor geestelijk verzorgers.
c.    Het bevorderen van de erkenning van het beroep van geestelijk verzorger met het oog op titelbescherming.

 

Er zijn geen resultaten gevonden.