Voorwaarden2020-04-15T12:09:53+00:00

Voorwaarden

Op je overeenkomst met ZonderZorg zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. En soms wat meer specifieke voorwaarden, bijvoorbeeld bij een speciale actie. We hebben ze eenvoudig, kort en duidelijk gehouden. Wel zo fijn.

Algemene Voorwaarden ZonderZorg BV

Artikel 1 Algemeen

a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ZonderZorg BV, hierna te
noemen “ZonderZorg”, en een Opdrachtgever waarop ZonderZorg deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.

b. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele
aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

c. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
overeenkomsten met ZonderZorg, voor de uitvoering waarvan door
ZonderZorg derden dienen te worden betrokken.

d. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden
op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ZonderZorg en de
Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

e. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of
meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de
uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

f. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in
deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te
worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

g. Indien ZonderZorg niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan
niet van toepassing zijn, of dat ZonderZorg in enigerlei mate het
recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de
bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

h. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge- of
schriftelijke aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van
ZonderZorg, voor zover daarvan vooraf tussen partijen niet
uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Offertes

a. Alle offertes van ZonderZorg, daaronder tevens begrepen
aanbiedingen in de vorm van mondelinge aanbiedingen en mededelingen
zijn vrijblijvend en hebben een geldingsduur van twee weken, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. Indien de offerte uit meerdere onderdelen is samengesteld is
ZonderZorg niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van
de offerte tegen een overeenkomstig gedeelte van de prijs.

c. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden
gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat
de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

d. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan
is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
Gebruiker anders aangeeft.

Artikel 3 Overeenkomst

a. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat ZonderZorg de
door cliënt voor akkoord getekende opdrachtbevestiging heeft
ontvangen, waarbij de opdrachtbevestiging geacht wordt de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.

b. Indien cliënt van oordeel is dat de overeenkomst niet juist is
weergegeven dient hij zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk
kenbaar te maken.

c. Voor overeenkomsten die naar hun aard en omvang gering zijn
wordt geen opdrachtbevestiging verzonden en geldt de factuur tevens
als opdrachtbevestiging.

d. Voor alle overige diensten en/of producten van ZonderZorg geldt
dat de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 Opzegging

a. In geval van tussentijdse opzegging door cliënt heeft ZonderZorg
recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden,
tenzij de opzegging het gevolg is van feiten en omstandigheden, die
aan ZonderZorg zijn toe te rekenen.

b. ZonderZorg is gerechtigd de voorlopige resultaten van haar
werkzaamheden onder zich te houden tot volledige betaling van de
tot de opzegging verrichte werkzaamheden door cliënt heeft
plaatsgevonden, tenzij deze daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Artikel 5 Honorarium

a. ZonderZorg offreert en factureert haar werkzaamheden op grond
van de prijs per uur, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

b. Indien de te verwachten duur van de werkzaamheden langer is dan
één maand en/of het geoffreerde factuurbedrag hoger is dan € 500,-
(ex BTW) is ZonderZorg gerechtigd betaling in termijnen te
verlangen.

c. Geoffreerde bedragen worden in een wettig Nederlands
betaalmiddel vermeld en zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders
vermeld.

Artikel 6 Geheimhouding

a. Partijen, waaronder tevens begrepen ingeschakelde derden, zijn
verplicht tot geheimhouding van de aan elkaar verstrekte
vertrouwelijke informatie, accountgegevens, gegevensbestanden etc,
alles in de ruimste zin des woords, tenzij cliënt schriftelijk
toestemming heeft gegeven tot openbaarmaking of openbaarmaking
verlangd wordt op basis van wettelijke bepalingen.

Artikel 7 Verplichtingen van ZonderZorg

a. De verplichtingen van ZonderZorg die in de overeenkomst worden
vastgelegd zijn een resultaatsverplichting.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

a. ZonderZorg is aansprakelijk voor de door hem ingeschakelde
hulppersonen.

b. Indien ZonderZorg aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Artikel 9 Facturen

a. Facturen van ZonderZorg vermelden het honorarium, de door haar
verrichte werkzaamheden, eventuele reisuren, reis en
verblijfkosten, en indien van toepassing kosten van ingeschakelde
derden en de betalingstermijn.

Artikel 10 Klachten

a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen binnen acht
dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen vijf dagen na
factuurdatum schriftelijk, en bij voorkeur zo gedetailleerd
mogelijk, door cliënt aan ZonderZorg te worden gemeld.

b. Indien de klacht terecht is zal ZonderZorg al het mogelijke doen
om de klacht te verhelpen, evenwel zonder dat cliënt uit dien
hoofde enig recht op schadevergoeding, direct of indirect, kan doen
gelden.

c. Klachten of bezwaren tegen de factuur schorten de
betalingsverplichting niet op.

Artikel 11 Betaling

a. Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen, bij gebreke waarvan
de cliënt over het gefactureerde bedrag een boeterente van 2%
verschuldigd is per hele overschreden maand.

b. Blijft cliënt na ingebrekestelling nalatig de vordering te
voldoen, dan behoudt ZonderZorg zich het recht voor de vordering
uit handen te geven. In welk geval cliënt naast het verschuldigde
bedrag, inclusief de in dit artikel bedoelde rente, tevens gehouden
is tot vergoeding van de incassokosten, waarvan de hoogte wordt
bepaald op 15 % van het totaal verschuldigde bedrag.

c. Indien u betaalt met een creditcard wordt het geld op het moment van betaling gelijk gedebiteerd.

Artikel 12 Toepasselijk recht en Geschillen

a. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van
toepassing.

b. Eventuele geschillen, die niet in der minne kunnen worden
opgelost, zullen nadat mediation zonder resultaat is gebleven
worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 13 Congressen & symposia

a. Toelating: ZonderZorg behoudt zich het recht voor iemand niet
tot een congres of symposium toe te laten, bijvoorbeeld bij
onvoldoende vooropleiding of een niet geschikte werksetting.

b. Certificaat: uw aanwezigheid wordt bijgehouden. U ontvangt een
certificaat wanneer u aanwezig bent geweest.

c. In het geval van een congres of symposium berust het
eigendomsrecht en (eventuele) copyright van het cursusmateriaal bij
de spreker en/of workshopgever.

d. Alle informatie die door sprekers, workshopgevers &
deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor alle aanwezigen
tijdens het congres. Denk hierbij aan geheimhoudingsverklaringen,
inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties,
werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

Artikel 14 Annuleringsregeling voor congressen & symposia

a. Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsregeling
geldt de datum van ontvangst.

b. Bij annulering meer dan een maand voor aanvang wordt € 50 aan
administratiekosten in rekening gebracht.

c. Bij nog latere annulering bent u de volledige prijs
verschuldigd. Na overleg met ZonderZorg is het mogelijk om zich
door een collega te laten vervangen. In dit geval wordt enkel € 50
aan administratiekosten in rekening gebracht.

d. Wettelijke bedenktermijn: na het tot stand komen van de
overeenkomst (inschrijving) heeft de deelnemer aan het
congres/symposium gedurende14 dagen het recht de overeenkomst
(inschrijving) zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij het
congres/symposium voor de afloop van de termijn reeds is begonnen.

Indien u recht heeft op restitutie, ontvangt u het bedrag uiterlijk
binnen 14 dagen.

ZonderZorg BV

Leidseplein 5

1017 PR Amsterdam

www.zonderzorg.nl

info@zonderzorg.nl

tel: 020 – 623 97 44

KvK Amsterdam: 34317528

ABN AMRO Bank: 61.91.63.550

IBAN: NL56ABNA0619163550

BIC: ABNANL2A

BTW: NL8201.11.855.B01