Laden Evenementen

Behandeling van vroege traumatisering met hechtingsproblematiek bij mensen met een lichte verstandelijke beperking: doen!

Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling, de laatste ontwikkelingen en nieuwe perspectieven

‘Wij verbinden expertise van voortrekkers in de dagelijkse behandelpraktijk met academische inzichten. En we geven ook invulling aan de verschillen in wetenschappelijke en klinische benaderingen. ‘

Behandeling van vroege traumatisering met hechtingsproblematiek bij mensen met een Licht Verstandelijke Beperking [LVB]: doen! Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling, de laatste ontwikkelingen en nieuwe perspectieven
Donderdag 22 april 2021 in Amersfoort

Het Oude Magazijn Terrein ‘de Wagenwerkplaats’
Soesterweg 310F
3812 BH Amersfoort
www.oudemagazijn.nl

 

direct inschrijven

 

Thema

Er is een groeiend besef dat Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT], waaronder psychische en lichamelijke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik, ten grondslag kan liggen aan psychiatrische problematiek en gedragsproblemen bij mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB IQ 50-85). Naast de posttraumatische stresssymptomen zoals herbelevingen, vermijding, dissociatie en hyperarousal, speelt hechtingsproblematiek en een verstoorde neurobiologische ontwikkeling een grote rol bij klachten en symptomen op volwassen leeftijd. Tijdens deze TIP-conferentie bespreken we hoe de standard-of-care GGZ-fasegerichte traumabehandeling op een multidisciplinaire en integrale wijze kan worden toegepast in de ggz- praktijk voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Deze dag biedt u een veelheid aan informatie voor uw dagelijkse behandelpraktijk en een creatieve inspiratie. Hoe vaak komt vroege traumatisering voor en wat zijn de gevolgen? Wat kunnen we in de praktijk met kennis over breinontwikkeling? Hoe zit het met vroeg trauma, hechting en mentaliseren? Altijd met het lichaam maar hoe? Past EMDR in de traumabehandeling voor mensen met LVB? Kan fasegericht behandelen ook? Hoeveel kunnen complex getraumatiseerde mensen met LVB in de traumabehandeling aanpakken? Deze onderwerpen en meer belichten we tijdens deze TIP-Conferentie.

 

direct inschrijven

 

Programma

9.00
Inschrijven, thee en koffie

09.30
Welkom en toelichting op het programma door de dagvoorzitter
Drs. Kees Lemke, psychiater en coach, voorheen bestuurder in de GGZ, voorzitter Actieplatform Herstel voor Iedereen, zelfstandig werkzaam bij Mentaalherstel.

09.40
De relatie tussen een Licht Verstandelijke Beperking en vroegtijdige negatieve kindheidservaringen (ACE’s)
Prof. dr. Xavier Moonen, Bijzonder Hoogleraar Universiteit van Amsterdam, Bijzonder Lector Zuyd Hogeschool Heerlen, Koraal Expertisecentrum Oisterwijk.

10.25
Effecten van vroege negatieve ervaringen op de ontwikkeling van biologische systemen
Dr. Lex Wijnroks, ontwikkelingsneuropsycholoog, universitair hoofddocent Opleiding pedagogische wetenschappen, Universiteit Utrecht.

11.10
Pauze, koffie en thee

11.40
Trauma, kameleon in de psychiatrie?
Drs. Jeanet Nieuwenhuis, psychiater, promovenda LVB in specialistische GGZ, junior onderzoeker (v)GGNet Warnsveld.

12.25
Mag ik er zijn!
Valkuilen, moeilijkheden en mogelijkheden in een therapie met een vrouw met een hechtingsstoornis, PTSS en …. een verstandelijke beperking.
Mw. Kim Bronsaer, ervaringsdeskundige opgeleid aan de Fontys Hogeschool en Erna van Dijk speltherapeut bij o.a. Lunetzorg.

12.50
Pauze, lunch

13.50
De negatieve spiraal doorbreken: diagnostiek en behandeling van vroegkinderlijke chronische traumatisering bij mensen met een LVB.
Dr. Liesbeth Mevissen, Klinisch Psycholoog, orthopedagoog generalist, psychotraumatherapeut NtVP en EMDR-supervisor. Senior onderzoeker Kenniscentrum van Trajectum te Zwolle (en vanaf januari 2020) zelfstandig gevestigd als supervisor, docent, behandelaar en consulent op het gebied van psychotrauma, in het bijzonder als er sprake is van een verstandelijke beperking of autisme.

14.35
Behandeling van complex trauma bij vroeg getraumatiseerde volwassenen met een LVB: “Slapende honden? Wakker maken!”
Drs. Barbara van Blanken, GZ-psycholoog/EMDR-practitioner bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie van GGZ-Drenthe.

15.10
Pauze, koffie en thee

15.40
Vroeg seksueel misbruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking, regie over eigen lichaam; de inzet van bewegings- en lichaamsgerichte therapie.
Dr. Mia Scheffers, associate lector Lectoraat Bewegen, gezondheid en welzijn Hogeschool Windesheim Zwolle. Projectleider onderzoek ‘Seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking: de inzet van psychomotorische therapie’.

16.25
Theatre Hotel Courage
Het theater van Theatre Hotel Courage is een zeer virtuoos, niet-rationeel en tragikomisch theater dat verbindt vanuit speelsheid en op die manier lastige en urgente thema’s aanboort en toegankelijk maakt voor een breed publiek. Vandaag theater gebaseerd op het thema van deze dag.

16.50
Afsluiting, Drs. Kees Lemke dagvoorzitter.

17.00
Einde en borrel na

 

direct inschrijven

 

Over de lezingen

Lezing 1.
De relatie tussen een Licht Verstandelijke Beperking en vroegtijdige negatieve kindheidservaringen (ACE’s) (Prof. Dr. Xavier Moonen)
Licht Verstandelijke Beperking (LVB) is lang niet altijd een aangeboren, onveranderlijke eigenschap en de term LVB moet gehanteerd worden als een dynamisch begrip. Deze mensen functioneren op het niveau van een LVB. En dat kan tijdelijk zijn, of op latere leeftijd verworven worden, bijvoorbeeld na vroege traumatische ervaringen zoals lichamelijke en emotionele mishandeling en verwaarlozing, seksueel misbruik. In de lezing wordt ingegaan op het ontstaan bij en de invloed van Adversed Childhood Events (ACE) op kinderen. Dit is een relatief nieuw en belangrijk veld van onderzoek waarbij ook gekeken wordt naar jeugdtrauma’s en hun samenhang met psychische, fysieke en sociale problemen in de volwassenheid. De verschillende oorzaken van LVB, het belang van het onderkennen van ACE’s en de consequenties hiervan voor begeleiding en behandeling van kinderen en volwassenen worden belicht.

Lezing 2.
Effecten van vroege negatieve ervaringen op de ontwikkeling van biologische systemen (Dr. Lex Wijnroks)
De wetenschappelijke kennis over de invloed van stress en trauma op de ontwikkeling van verschillende biologische stress-gerelateerde systemen, zoals de hersenen, het immuunsysteem, het spijsverteringssysteem, en de hormonale systemen is de laatste jaren enorm toegenomen. Deze systemen zijn nauw met elkaar verbonden. De ontwikkeling van deze systemen begint tijdens de zwangerschap en stabiliseert zich binnen een paar jaar. De kwaliteit van de opvoeder-kind relatie speelt daarin een belangrijke rol. Door vroege stress en trauma kunnen zogenaamde programmeringseffecten in deze systemen optreden, die vaak onomkeerbare gevolgen hebben voor de latere lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wordt behandeling pas na deze programmeringsfase gestart, dan is alleen een intensieve, langdurige en dus kostbare behandeling nog effectief. Er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat bij een meerderheid van de jongeren met een lichte verstandelijke beperking de problemen die zij ervaren het gevolg zijn deze programmeringseffecten. De consequentie is dat vol ingezet moet worden op preventie van stress tijdens de zwangerschap en het ondersteunen van kwetsbare ouders in de opvoeding van hun kind.

Lezing 3.
Trauma, kameleon in de psychiatrie? (Drs. Jeanet Nieuwenhuis)
Tot voor kort was het cognitief functioneren een blinde vlek in de algemene psychiatrie, terwijl een lagere intelligentie grote invloed heeft zowel op de symptoompresentatie, diagnostiek als vraagt om een aangepaste (trauma) behandeling. In deze presentatie worden onderzoeksresultaten gepresenteerd over het veelvuldig voorkomen van LVB in de psychiatrie in verschillende settingen. Vanuit onderzoek (Nieuwenhuis en anderen, artikel ingediend) met de SCIL (Screener voor Intelligentie en Leerproblemen) is er aanwijzing dat binnen de S-GGZ 27 % van de patiënten op de polikliniek, 41% binnen FACT, 43 % op opname afdelingen en 67% bij de langdurig verblijf afdelingen functioneert op LVB-niveau. Er wordt stilgestaan bij het multicenter onderzoek (Nieuwenhuis e.a. (European Journal of Psychiatry, februari 2019) naar het voorkomen van trauma en LVB binnen vier FACT-teams bij GGZ Oost Brabant en GGNet Apeldoorn en wat dit betekent voor de dagelijkse behandelpraktijk. Aan de hand van de presentatie van een aantal gevalsbeschrijvingen wordt duidelijk gemaakt hoe verschillend symptomen van trauma zich kunnen presenteren en dat traumabehandeling steeds maatwerk is. Zeker bij vroeg trauma als ‘kameleon in de psychiatrie’.

Lezing 4.
Mag ik er zijn! Valkuilen, moeilijkheden en mogelijkheden in een therapie met een vrouw met een hechtingsstoornis, PTSS en …. een verstandelijke beperking (Kim Bronsaer en Erna van Dijk)
Kim werd niet gedragen toen ze het als baby nodig had om een veilige plek te hebben in de armen van mensen die haar lief hadden. Haar opvoeders konden het niet aan. “Niemand kan mij aan en ik heb iemand nodig die mij aankan”, zegt Kim steeds. Kim werd niet gedragen en nu misdraagt zij zich. “Ik weet wel dat ik complex ben.” Kim laat met haar manier van leven en omgaan met mensen haar onverdraagbaarheid zien. “Ik moet die gewoon niet. Die komt er bij mij niet in”, zegt Kim bij iedere persoon. Voor stabilisering van haar dagelijkse leven was het nodig dat Kim hulp ging accepteren. Haar onveilige hechting maakte juist dat zij geen hulpverlener kon verdragen. “Je bent de beste therapeut die ik ken maar ga alsjeblieft op vakantie. Dan heb ik eindelijk rust.”. Kim en speltherapeute Erna nemen U mee in hun pogingen om een veilig hechtingsproces aan te gaan: een proces van afwijzing en toch doorgaan. Kim mag er nu wel zijn, met haar levensverhaal, haar verstandelijke beperking en gedrag van afwijzing en niet aankunnen. Lukt het om de hechtingscirkel van onveiligheid te doorbreken?

Lezing 5.
De negatieve spiraal doorbreken: diagnostiek en behandeling van vroegkinderlijke chronische traumatisering bij mensen met een LVB (Dr. Liesbeth Mevissen)
Mensen met een LVB zijn veel vaker slachtoffer van onder andere sexueel misbruik, mishandeling en verwaarlozing dan mensen zonder een LVB. Vanwege hun cognitieve beperkingen en een vaak weinig steunende omgeving kunnen zij schokkende gebeurtenissen moeilijker op eigen kracht verwerken. Chronische posttraumatische stress klachten komen bij volwassenen met een LVB dan ook veel voor maar worden meestal niet gezien, laat staan behandeld. In deze lezing krijgt u een beeld van de omvang en ernst van deze problematiek, waarom het vaak niet wordt gezien, en welke mogelijkheden er zijn voor traumadiagnostiek en -(intensieve) behandeling. Gegevens uit recent wetenschappelijk onderzoek worden gecombineerd met ervaringen en videobeelden uit de praktijk. Er is speciale aandacht voor gezinsgerichte interventies om het proces van intergenerationele overdracht van trauma en daarmee samenhangende uithuisplaatsing van kinderen te doorbreken.

Lezing 6.
Vroeg seksueel misbruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Regie over eigen lichaam; de inzet van bewegings- en lichaamsgerichte therapie. [Dr. Mia Scheffers)
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben meer kans om slachtoffer te worden van seksueel misbruik dan mensen met een (boven)gemiddeld IQ. Over de behandeling van seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking is nog weinig bekend. Bij seksueel trauma zijn aandacht voor het lichaam, het terugkrijgen van de regie over het eigen lichaam, het leren aangeven van grenzen en het leren reguleren van spanning en emoties belangrijke thema’s. In deze lezing wordt ingegaan op de mogelijkheden van Psychomotorische therapie (PMT) waarbij op methodische wijze met gebruik van ervaringsgerichte interventies gewerkt wordt aan de beleving van het eigen lichaam en het onderzoeken van alternatieve gedragspatronen. Specifiek wordt ingegaan op actueel onderzoek naar een psychomotorisch observatie- en screeningsprotocol gericht op de diagnostiek van seksueel trauma bij mensen met LVB.

Afsluitend: Theatre Hotel Courage (THC), is het theatergezelschap van Katrien van Beurden. Samen met haar kernteam, bestaande uit o.a. Anne Fé de Boer, Remy van Kesteren, Sacha Muller, Thomas van Ouwerkerk en Peter Vigh, verzamelt ze verhalen van over de hele wereld. Deze verhalen krijgen gestalte in een eigen ontwikkelde theaterstijl met archetypische maskers. De maskers vertegenwoordigen de mensheid met personages uit alle lagen van de samenleving, zoals de oude vrouw, de dictator, de manager en de vluchteling. De universele karakters worden op virtuoze wijze gespeeld door de acteurs. In een volstrekt lege ruimte brengen zij samen met de muzikanten – met alleen mime, muziek en de maskers – de verzamelde verhalen tot leven. Verhalen vanuit de vraag hoe iedereen probeert te overleven in de wereld van vandaag.

Het theater van THC is een zeer virtuoos, niet-rationeel en tragikomisch theater dat verbindt vanuit speelsheid en op die manier lastige en urgente thema’s aanboort en toegankelijk maakt voor een breed publiek.

 

Sprekers

Prof. Dr. Xavier Moonen is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Hij is verbonden aan Koraal te Sittard, is bijzonder lector ‘inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen en bijzonder hoogleraar op het gebied van Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvolwassenen met LVB en gedragsproblemen aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse gaat uit naar communicatie met mensen met een VB, naar instrumentontwikkeling voor het (h)erkennen van LVB, behandeling van problemen van mensen met een LVB, naar onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking in contact met politie en justitie en naar het zelfonderzoek doen door mensen met een verstandelijke beperking.

Dr. Lex Wijnroks heeft ontwikkelingspsychologie gestuurd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft zich daarna gespecialiseerd in de ontwikkelings-neuropsychologie. Sinds 1997 is hij verbonden als docent/onderzoeker en vanaf 2017 als universitair hoofddocent aan de opleiding pedagogische wetenschappen van de Universiteit Utrecht. In het onderzoek gaat zijn interesse uit naar de vroege ontwikkeling van typische en atypisch ontwikkelende kinderen. In zijn nationale publicaties probeert hij een brug te slaan tussen neurowetenschappelijk onderzoek en het praktijkveld van de gehandicaptenzorg. Recent heeft hij een bijdrage geleverd aan het Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking (de Bruijn et el., 2017) en het cahier Brein in de Groei (2019).

Drs. Jeanet Nieuwenhuis, heeft na ruim 15 jaar als kinder-en jeugdpsychiater gewerkt te hebben, 7 jaar geleden de overstap gemaakt naar VGGNet, een specialisme binnen GGNet voor mensen met complexe psychiatrie en een Lichte Verstandelijke Beperking. Naast het werken op de VGGNet polikliniek in Apeldoorn houdt zij zich bezig met het ontwikkelen van beleid en doet onderzoek. Vanuit haar dagelijkse werk weet zij hoe belangrijk het is dat een verstandelijke beperking binnen de GGZ snel gezien wordt. Voordat patiënten die aangemeld worden hebben vaak al jaren langdurige behandelingen gehad zonder resultaat of erger, zij hebben slechte ervaringen opgedaan en zijn soms zelfs getraumatiseerd door gedwongen opname en behandeling of separaties. Haar onderzoek gaat dan ook over de prevalentie van LVB in de algemene psychiatrie met de missie LVB vroeg op te sporen binnen de GGZ.

Kim Bronsaer volgde haar opleiding tot ervaringsdeskundige aan de Fontys Hogeschool. Zij probeert een plek in de samenleving te vinden door haar leven met een hechtingsstoornis, post-traumatische stress stoornis en een verstandelijke beperking met zoveel mogelijk mensen te delen. Kim hoopt ooit een politieke partij op te kunnen richten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Erna van Dijk geeft speltherapie onder andere bij Lunet Zorg aan volwassenen met een verstandelijke beperking die een verleden kennen met Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT]. Zij schreef artikelen voor speltherapeuten, ontwikkelde nascholingen voor vaktherapeuten, geeft supervisie en is docent aan de opleiding voor speltherapie. Erna is ruim 25 jaar geleden nieuwsgierig geworden naar de ongekende mogelijkheden van spel in therapie.

Dr. Liesbeth Mevissen, heeft jarenlange ervaring in zowel de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking als de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij benadrukt het belang van systeemgerichte (trauma)behandeling. Liesbeth promoveerde aan de UvA op onderzoek naar diagnostiek en behandeling van PTSS bij mensen met een verstandelijke beperking. Zij ontwikkelde de DITS-LVB (Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren-LVB) en doet onderzoek naar het effect van EMDR-therapie bij deze doelgroep. Liesbeth heeft meerdere nationale en internationale publicaties op haar naam staan. In 2018 won zij de Jan van Dijk Victimology and Victim’s Rights Award voor haar dissertatie.

Drs. Barbara van Blanken, werkt ruim 35 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zowel met kinderen als volwassenen van alle niveaus van VB. Haar expertise ligt voornamelijk op het gebied van VB en autisme en emotionele ontwikkeling. Sinds 2005 werkt zij als behandelaar bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie van GGZ Drenthe. Barbara is EMDR-practitioner en behandelt voornamelijk cliënten met complex trauma. Zij is coauteur van het hoofdstuk “Behandeling van complex trauma bij mensen met een verstandelijke beperking” in het boek “Slapende honden? Wakker maken!” (A. Struik), zij geeft scholingen over de methode en publiceert regelmatig artikelen.

Dr. Mia Scheffers is opgeleid als bewegingswetenschapper, seksuoloog en integratief bewegingspsychotherapeut. Zij werkte ruim 25 jaar bij Centrum ’45, landelijk centrum voor behandeling van psychotraumaklachten ten gevolge van vervolging, oorlog en geweld. Daarnaast richtte ze, samen met Gaby Staudenmayr, het Centrum voor Integratieve Bewegingspsychotherapie (IBT) op. Ook hier stond de bewegings- en lichaamsgerichte behandeling van traumagerelateerde problematiek centraal. In 2018 rondde ze haar promotieonderzoek over lichaamsbeleving bij mensen met psychiatrische problematiek af. Momenteel is ze als associate lector verbonden aan het lectoraat Bewegen, gezondheid en welzijn van Hogeschool Windesheim. Haar aandachtsgebieden zijn het meten van lichaamsbeleving en de ontwikkeling en evaluatie van bewegings- en lichaamsgerichte interventies bij traumagerelateerde problematiek.

Theatre Hotel Courage

Theatre Hotel Courage (THC), is het theatergezelschap van Katrien van Beurden. Samen met haar kernteam, bestaande uit o.a. Anne Fé de Boer, Remy van Kesteren, Sacha Muller, Thomas van Ouwerkerk en Peter Vigh, verzamelt ze verhalen van over de hele wereld. Deze verhalen krijgen gestalte in een eigen ontwikkelde theaterstijl met archetypische maskers. De maskers vertegenwoordigen de mensheid met personages uit alle lagen van de samenleving, zoals de oude vrouw, de dictator, de manager en de vluchteling. De universele karakters worden op virtuoze wijze gespeeld door de acteurs. In een volstrekt lege ruimte brengen zij samen met de muzikanten – met alleen mime, muziek en de maskers – de verzamelde verhalen tot leven. Verhalen vanuit de vraag hoe iedereen probeert te overleven in de wereld van vandaag.
Het theater van THC is een zeer virtuoos, niet-rationeel en tragikomisch theater dat verbindt vanuit speelsheid en op die manier lastige en urgente thema’s aanboort en toegankelijk maakt voor een breed publiek.

Drs. Kees Lemke, was tot zijn pensionering in 2019 psychiater-bestuurder in de GGZ. In die functie maakte hij er zich binnen zijn eigen organisatie, maar ook landelijk, sterk voor om steeds opnieuw met een frisse blik naar mensen te kijken die veelal langdurig en met weinig resultaat bij de GGZ in zorg zijn. Hij hield en houdt een vurig pleidooi voor veel betere diagnostiek en sterke opschaling van behandeling van de veel te grote groep onbehandeld getraumatiseerde mensen. En voor meer aandacht voor een eveneens grote ongeziene groep van mensen met een verstandelijke beperking binnen de GGZ. Hij thans onder andere actief als voorzitter van het Actieplatform Herstel voor Iedereen en als coach vanuit zijn eigen bedrijf

 

Voor alle professionals die in de GGZ werkzaam zijn met- of belangstelling hebben voor clienten met een Licht Verstandelijke Beperking. En die geïnteresseerd in de behandeling van mensen met (een vermoeden van) LVB met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. Psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, artsen, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, speltherapeuten, agogen, ervaringsdeskundige. En iedereen die anderszins beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is in dit onderwerp.

 

Accreditatie aangevraagd bij

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) (herregistratie KP en KNP)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V)
Register Vaktherapie
Registerplein (maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen)

 

Kosten

De kosten bedragen € 280,- per persoon. De kosten zijn inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal.
Early Bird korting: Snelle beslissers ontvangen 10 % korting op de deelnamekosten. De kosten bedragen dan € 258,-. Voorwaarde is dat de aanmelding uiterlijk 15 februari 2019 is ingevoerd en betaald.

10 % korting voor:
1. Cursisten van de Trauma Academie die in 2020-2021 de Opleiding tot VCT-Expert of tot VCT-Master volgen.
2. Deelnemers aan het HART College Symposium 2019.
Studenten hebben recht op € 50,– korting op hun deelname. Voorwaarde is dat bij aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.

 

Inschrijven
U kunt hier inschrijven en betalen.

direct inschrijven

 

De organisatie wordt gedaan door Zonder Zorg. Zonder Zorg (www.zonderzorg.nl) ondersteunt (beroeps) verenigingen in de GGZ LINK Zonder Zorg

 

Annuleren

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk.
1. Bij annulering voor 2 april 2021 bent u 25 % van de deelnamekosten verschuldigd.
2. Bij annulering tussen 2 april en 16 april 2021 bent u 50 % van de deelnamekosten verschuldigd.
3. Bij annulering na 16 april 2021 bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit tevoren schriftelijk aan Zonder Zorg info@zonderzorgt.nl is gemeld.

 

Programma ontwikkeling en informatie

De programmaontwikkeling van de TIP-Conferentie wordt gedaan door de directie van CELEVT [Martijne Rensen].
Het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT) organiseert sinds 2012 ieder najaar een congres en eenmaal per 1 à 2 jaar een TIP-Conferentie.
Sinds 2019 organiseert CELEVT een geaccrediteerde jaaropleiding voor VCT-Expert Level 1 [Postacademisch] en voor VCT-Master [PostMaster|HBO]. Kijk hier voor meer informatie over de opleidingen.

Informatie kan ingewonnen worden bij CELEVT, mevr. drs. G.M. (Martijne) Rensen via email m.rensen@celevt.nl of telefonisch 020 364 26 39 of 06 4619 0736.

 

direct inschrijven