Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

VGVZ

020 – 428 1555||https://vgvz.nl/

Vereniging van Geestelijk VerZorgers

De Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) is de landelijke beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers en telt ongeveer 1000 leden.

Wat is geestelijke verzorging?

Geestelijk verzorgers komen in beeld als de vanzelfsprekende orde van het alledaagse leven wordt doorbroken; in situaties van leven en dood, bij afscheid en verlies, bij ervaringen van grote verbondenheid of juist van verlatenheid, en bij ethische vragen. Zij zijn deskundig in het omgaan met levensvragen, zingeving, spiritualiteit en ethische afwegingen.
De Beroepsstandaard geestelijk verzorger (2015) omschrijft het kortweg als volgt:

Geestelijke verzorging is professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing.

Welke achtergrond heeft een geestelijk verzorger?

Geestelijk verzorgers hebben een opleiding in de theologie, humanistiek of religiewetenschappen op universitair masterniveau of hbo-masterniveau.

Hun bevoegdheid ontlenen zij ófwel aan zending door een maatschappelijk erkend levensbeschouwelijk genootschap, (zoals o.a. de levensbeschouwelijke genootschappen die de overheid erkent voor de zending van geestelijke verzorgers die bij haar in dienst zijn), ófwel aan een machtiging door de Raad voor Institutioneel Niet-Gezonden Geestelijk Verzorgers (RING-GV). Geestelijk verzorgers met een zending vanuit een levensbeschouwelijk genootschap zijn bevoegd om als representant van deze gemeenschap op te treden.

De VGVZ hecht veel waarde aan voortgaande professionalisering van het beroep. De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) houdt zich (o.a.) bezig met de accreditatie van opleidingen en nascholing.
Registratie in het beroepsregister SKGV garandeert dat de geestelijk verzorger kennis en vaardigheden op peil houdt door gerichte na- en bijscholing.

Hier vindt u meer over de voorwaarden voor het lidmaatschap van de VGVZ.

Doelstellingen VGVZ

De VGVZ beoogt alle geestelijk verzorgers in Nederland te verenigen, en heeft ten doel de bevordering van geestelijke verzorging en de belangenbehartiging van de beroepsgroep van geestelijk verzorgers (artikel 2 van de Statuten).

Zij wil dit doel bereiken door:

  1. Contact te onderhouden met alle relevante gremia teneinde de positie van geestelijk verzorgers te versterken.Zo zijn er contacten met bijvoorbeeld politiek, zorgverzekeraars, brancheverenigingen, opleidingen en zendende instanties.
  2. In naam van de leden rechten te bedingen en in hun naam collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan.De VGVZ is als beroepsvereniging aangesloten bij vakverbond FBZ, de Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg. Zij behartigt de collectieve belangen op het gebied van arbeidsvoorwaarden in cao-onderhandelingen en Sociale Plannen.
  3. Faciliteiten te bieden teneinde de leden in staat te stellen hun beroep optimaal uit te oefenen.Zo organiseert de VGVZ studiedagen en symposia, geeft ze het Tijdschrift Geestelijke Verzorging (TGV) uit,  brengt 2 tot 3 maal per jaar een uitgebreide Nieuwsbrief uit, en tussentijds Nieuwsflitsen. Er is een LinkedIn groep voor onderlinge uitwisseling en discussie. Leden kunnen bij het stafbureau terecht voor advies op het gebied van de inhoud, regelingen en organisatie van het vak.

Beleidsprioriteiten VGVZ

In het Meerjarenbeleidsplan 2018 – 2022 zijn drie prioriteiten gesteld:

  1. Financieringsgrond GV uitbreiden. Van uitsluitend gebaseerd op het grondwettelijk vastgelegde recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (1), naar geestelijke verzorging ook als noodzakelijke bijdrage aan kwalitatief goede zorg (2). De positie van geestelijke verzorging komt hiermee op twee pijlers te rusten.
  2. Hiervoor is onmisbaar: de inzet van onderzoek dat werking, effect en effectiviteit van geestelijke verzorging zichtbaar maakt. Er zijn intussen belangrijke stappen gezet, de Commissie Wetenschap vervult hierbij een belangrijke rol. Onderzoek naar GV (verder) stimuleren.
  3. Zichtbaarheid GV vergrotenWaar mogelijk in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en allianties. Daarnaast: onderwijs in spirituele zorg aan opleidingen voor andere zorgprofessionals stimuleren. En ten slotte: stimuleren ondernemerschap geestelijk verzorgers, en werken aan eigen zichtbaarheid

 

Er zijn geen resultaten gevonden.